Category Archives: กลุ่มเทคโนโลยี

รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วาระ สิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2558)
             
ครั้งที่   วัน เดือน พ.ศ.   สถานที่   ไฟล์เอกสาร
1/2557   วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  

ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

  Download
2/2557   วันพุธที่ 9 เมษายน 2557  

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

  Download
 3/2557   วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557  

ณ ห้อง Study Room II ชั้น 4 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน) 

   Download
             
       

 

   
             
       

รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ย้อนหลัง >> 

   
             
        

 

   
       

 

   
             
             

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์หลักของ อพส. โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์หลักของ อพส. โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  

  

ภาพกิจกรรมของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา  09.30 – 12.00 น.

ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  

  

ภาพกิจกรรมของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 13/6/5/2555

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2555  เวลา  13.30 – 16.00 น.

ณ  ห้องประชุมดร.อุทัย ทุติยะโพธิ์ ชั้น 2 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

  

  

  

รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วาระ สิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2556)
             
ครั้งที่   วัน เดือน พ.ศ.   สถานที่   ไฟล์เอกสาร
13/1/1/2554   วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554  

ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคาร 6 (ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  Download
13/2/1/2555   วันพุธที่ 11 มกราคม 2555  

ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคาร 6 (ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  Download
13/3/2/2555   วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555  

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  Download
13/4/3/2555   วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555   ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต    Download
13/5/4/2555   วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555  

ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   Download
13/6/5/2555   วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555    ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Download
13/7/6/2555    วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555   

ณ ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2  อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

   Download
13/8/1/2556   ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2556   ประชุมปรึกษาหารือ – ทางโทรศัพท์และอีเมล์     Download
13/9/2/2556     วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556   

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

   Download
13/10/3/2556    วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556  

ณ ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2  อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

  Download