Category Archives: กลุ่มเทคโนโลยี

เอกสารการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ อพส-กลุ่มงาน

 

Download

เอกสารวิธีอัฟโหลดรูปและปรับปรุงเว็บไซต์อพส-กลุ่มงาน

12 May 2015

ภาพการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ครั้งที่่ ๓/๒๕๕๗ 

เมื่อวันอังคารที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐  น.

ณ  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาศรีปทุม

ผอ.สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ

รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วาระ สิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2558)
ครั้งที่ วัน เดือน พ.ศ. สถานที่ ไฟล์เอกสาร
1/2557 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

Download
2/2557 วันพุธที่ 9 เมษายน 2557

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

Download
 3/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

ณ ห้อง Study Room II ชั้น 4 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน)

 Download
1/2558 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องอบรม/สัมมนา อาคาร 11 ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ย้อนหลัง >>

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์หลักของ อพส. โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์หลักของ อพส. โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  

  

ภาพกิจกรรมของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา  09.30 – 12.00 น.

ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต