Category Archives: กลุ่มเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ อพส.

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ อพส.

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องบริการฝึกอบรมทักษะสารสนเทศ ชั้น ๒ ศูนย์สนเทศและหอสมุด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีฯ ครั้งที่่ ๑/๒๕๕๘

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ครั้งที่่ ๑/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๘    เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องอบรม/สัมมนา อาคาร ๑๑ ชั้น ๔ สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เอกสารการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ อพส-กลุ่มงาน

 

Download

เอกสารวิธีอัฟโหลดรูปและปรับปรุงเว็บไซต์อพส-กลุ่มงาน

12 May 2015

ภาพการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ครั้งที่่ ๓/๒๕๕๗ 

เมื่อวันอังคารที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐  น.

ณ  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาศรีปทุม

ผอ.สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ

รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วาระ สิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2558)
             
ครั้งที่   วัน เดือน พ.ศ.   สถานที่   ไฟล์เอกสาร
1/2557   วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  

ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

  Download
2/2557   วันพุธที่ 9 เมษายน 2557  

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

  Download
 3/2557   วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557  

ณ ห้อง Study Room II ชั้น 4 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน)

   Download
1/2558   วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558   ณ ห้องอบรม/สัมมนา อาคาร 11 ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    Download
             
             
       

รายงานการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ย้อนหลัง >>