Category Archives: กลุ่มเทคโนโลยี

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อพส. ชุดที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องสัมมนาย่อย สำนักหอสมุดกลาง อาคาร ๒๓ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ อพส.

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ อพส.

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องบริการฝึกอบรมทักษะสารสนเทศ ชั้น ๒ ศูนย์สนเทศและหอสมุด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์