ประวัคิความเป็นมา

           ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ได้เริ่มขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2528 ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบรรณารักษ์จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 11 แห่ง ได้นัดหมายมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาหารูปแบบของความร่วมมือที่เหมาะสมที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งจะพึงร่วมมือกันได้ โยมีนายบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ หัวหน้าบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานจัดการประชุม และมี รศ.ดร.นวนิตย์ อินทรามะ เป็นที่ปรึกษาที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือเป็นชุดแรกจำนวน 6 คน และได้จัดตั้งเป็น “ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ชสอ. หรือ HPEL Group)” มีนายบุญสิริสุวรรณเพ็ชร์ เป็นประธานชมรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ

           1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

           2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

           3. เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันกระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกาเอกชน

           4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์

           5. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยตลอดจนการเขียนบทความทางวิชาการในทางบรรณารักษศาสตร์ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้จัดทำงานความร่วมมือ ดังนี้

               5.1. จัดทำนามานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

               5.2. จัดทำวารสารชื่อ “ชสอ.สาร” กำหนดออกเป็นรายสะดวก

           ในปี พุทธศักราช 2530 ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น“คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพห.)” อยู่ภายใต้การคำแนะนำของคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.)โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ

           1. เน้นความร่วมมือ

           2. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์

           3. พิจารณาแนวทางพัฒนาหลักเกณฑ์

           4. ให้คำปรึกษาแก่สมาชิก

 

หน้าที่ของ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

           1. กำหนดนโยบายและประสานงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

           2. มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง

           3. แต่งตั้งกลุ่ม

           4. ร่วมมือกันแก้ปัญหา

           5. ประสานงานพื่อให้เกิดการทำงานอย่างแท้จริง

 

กิจกรรมที่ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรจัดทำ

           1. กำหนดนโยบาย โครงสร้างให้เป็นลายลักษณ์อักษร

           2. อนาคตของห้องสมุดควรจะพัฒนาไปในทิศทางของศูนย์สารนิเทศแห่งชาติ

           3. บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดควรมีการขยายกว้างขึ้น

           4. การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้

           5. อปกรณ์การสื่อสาร

           6. ฐานข้อมูลสำเร็จรูป

           7. มีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น

           8. ควรมีการประเมิณผลของกิจกรรมที่ผ่านมา

           9. ควรมีการวางแผนระยะสั้น-ระยะยาว

           10. เผยแพร่ข่าวสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

           11. ควรมีการประชาสัมพันธ์

 

นับตั้งแต่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2528 จนถึงปัจจุบัน พุทธสักราช 2546ได้ดำเนินการร่วมมือแบ่งกลุ่มพร้อมกับความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ออกเป็น 5 กลุ่ม

           1. กลุ่มงานเทคนิค

           2. กลุ่มงานบริการ

           3. กลุ่มงานโสตทัศนบริการ

           4. กลุ่มงานวารสาร

           5. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 25 ตุลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีมติให้ เปลี่ยนชื่อย่อ จาก อพห. เป็น อพส. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

อพส. คือ กลไกการรวมพลัง ความสามัคคีระหว่างห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานบริการทางด้านวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

           1. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทรัยากรการเรียนรู้และบริการสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

           2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการบริการทางวิชาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ

           3. ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยเพื่อผลิตผลงานในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

           4. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการประสบการณ์ของบุคลากรในวิชาชีพ

 

 พันธกิจ

           สร้างข้อตกลงในความร่วมมือด้านการจัดหา การสนับสนุน และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละสถาบัน ด้วยความประหยัด และยุติธรรม

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 12/1/2552 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 1 อาคารหอสมุด สุรัตน์โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีมิติให้แบ่งกลุ่มงาน ออกเป็น 4 กลุ่มงานดังนี้

           1. กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

           2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

           3. กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

           4. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และมีมติให้การส่งตัวแทนเข้าร่วมกลุ่มงานโดยพิจารณาหัวหน้างานหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจรองจากหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

           1. ส่งเสริมการผลิตงานทางวิชาการ

           2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของบุคลากร

           3. ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

           4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ