1. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ณ   ห้องสัมมนาและฝึกอบรม อาคาร ๑๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ในวันพฤหัสบดีที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑-๑๐๘ ชั้น ๘ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต

3. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙    เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ  ห้องวิเศษศรีสมุทร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  

4. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม A๕๐๙ ชั้น ๕ อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

5. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑-๘๐๑ ชั้น ๘  อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อาคาร ๑)

    มหาวิทยาลัยรังสิต

6. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ  ห้อง ๒๓๒๐๒ ชั้น ๒  อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7. ครั้งที่  ๗/๒๕๕๙  ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕-๒ ชั้น ๕  อาคารสำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8. ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐  ในวันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑-๑๒A๐๓ ชั้น ๑๒  อาคาร ๑๑  มหาวิทยาลัยศรีปทุม