คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ชุดที่ ๑๕

วาระ   สิงหาคม ๒๕๕๘    กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องสัมมนาและฝึกอบรม อาคาร๑๑ ชั้น๔   เอกสาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๑-๑๐๘ ชั้น ๘ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต   วาระพิเศษ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ   เอกสาร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม A๕๐๙ ชั้น ๕ อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  เอกสาร

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๒๓๒๐๒ ชั้น ๒ อาคาร ๒๓  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เอกสาร
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕-๒ ชั้น ๕ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   เอกสาร