1.  รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  >>  ครั้งที่ 1

2.  รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  >>  ครั้งที่ 2

3.  รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  >>  ครั้งที่ 3

4.  รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  >>  ครั้งที่ 4