กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

วาระ     สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2560

    

1.   อาจารย์เด่นดารา ถาดเกษม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประธาน
2.   อาจารย์ศันสนีย์ อดทน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองประธานคนที่ 1
3.   อาจารย์ชิดชนก สิริวันต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน อนุกรรมการ
4.   อาจารย์ดุษษา โชติกวิบูลย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ
5.   อาจารย์นิรชา อินทร์ศรี สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น อนุกรรมการ
6.   อาจารย์ปราณี รำจวนจร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อนุกรรมการ
7.   อาจารย์พรพรรณ์ เอี่ยมกล่ำ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อนุกรรมการ
8.   อาจารย์เพิ่มทรัพย์ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ
9.   อาจารย์ไพจิตร เกิดอยู่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ
10. อาจารย์สุจิตรา สีหาอาจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ
11.  อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเตาชู มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุกรรมการ
12.  อาจารย์อิธิพงษ์ คิดดี วิทยาลัยทองสุข อนุกรรมการ
13.  อาจารย์สุรีรัตยา บุญแสนแผน มหาวิทยาลัยรังสิต อนุกรรมการและเลขานุการ