กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

วาระ     สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2560

    

1.   อาจารย์สุชีรา  ทองศิริ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประธาน
2.   อาจารย์ลมัย  ประคอนสี มหาวิทยาลัยรังสิต รองประธานคนที่ 1
3.   อาจารย์พัชรินทร์  จาริยะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รองประธานคนที่  2
4.   อาจารย์รจนีย์  นารินนท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุกรรมการ
5.   อาจารย์อัครพล  จีนาคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อนุกรรมการ
6.   อาจารย์สุนทณี  ธรรมพร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ
7.   อาจารย์จิตติวรรณ  สิทธิวิรัชธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ
8.   อาจารย์ธนิกา  ย่องไธสง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  อนุกรรมการ
9.   อาจารย์นิภารัตน์  ชัยประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน อนุกรรมการ
10. อาจารย์พุทธชาด  สุขสอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานค อนุกรรมการ
11.  อาจารย์สุปรียา  มหาสมบัติกุล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อนุกรรมการ
12.  อาจารย์พรหมมาศ  เอ่งฉ้วน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุกรรมการ
13.  อาจารย์ณิชาภัทร อมรจุติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อนุกรรมการ
14.  อาจารย์ชาญยุทธ์  ชูสุวรรณ วิทยาลัยทองสุข อนุกรรมการ
15.  อาจารย์วนิดา เกษรนวล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  อนุกรรมการ
16.  อาจารย์นุษา  สุขบุญพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ