คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มงานบริการ

ชุดที่ ๑๕

วาระ   สิงหาคม ๒๕๕๘    กรกฎาคม ๒๕๖๐

--------------------------------------------------

 

1. อาจารย์ ปนันดา บุญสิงห์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธาน
2. อาจารย์ พัชรินทร์ ยั่งยืน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก รองประธาน
3. อาจารย์ ปิยนุช ประใจครบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองประธาน
4. อาจารย์ รัตนา พรหมสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการและเลขานุการ
5. อาจารย์ กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อนุกรรมการ 
6. อาจารย์ ศิริวรรณ ศิริภิรมย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อนุกรรมการ
7. อาจารย์ ณัฐฐ์ศศิ ธนาบรรณวิชญ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ
8. อาจารย์ ภัทรศศิร์ สิริวราเกียรติ มหาวิทยาลุยกรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ
9. อาจารย์ ทวีศักดิ์ เพ็ชรทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกริก อนุกรรมการ
10. อาจารย์ รุ่งลาวัลย์ ทัพมีบุญ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ
11. อาจารย์ บุญเจือ ลิมปนโอสถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อนุกรรมการ
12. อาจารย์ สุภี วิหคไพบูลย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ
13. อาจารย์ นฤมล พฤกษศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต อนุกรรมการ
14. อาจารย์ กษมา เฮืองศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุกรรมการ
15. อาจารย์ พนิดา ว่องไวยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ
16. อาจารย์ ทัศนียา เชิดสูงเนิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุกรรมการ
17. อาจารย์ ปรัชญาวรรณ จันทะขาน สถานบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุกรรมการ
18. อาจารย์ กิตติยา ไชยศรียา สถานบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุกรรมการ
19. อาจารย์ สมชาย หิรัญพานิช มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อนุกรรมการ
20. อาจารย์ ภัทรกร พิณทอง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ
21. อาจารย์ เสาวนีย์ จันทร์สีดา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ
22. อาจารย์ สุวิมล เอี่ยมอร่าม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ
23. อาจารย์ พรชนก ละมูล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ
24. อาจารย์ รุ่งวิภา มลาซู มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ
25. อาจารย์ ธัญญาภรณ์ โพธิบุตรา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อนุกรรมการ
26. อาจารย์ จุฑานุช ศิริสว่าง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ
27. อาจารย์ รัชนี บุญคง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา  อนุกรรมการ
28. อาจารย์ ธัญญรัตน์ หวานแท้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อนุกรรมการ