คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มงานบริการ

ชุดที่ ๑๕

วาระ   สิงหาคม ๒๕๕๘    กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องสัมมนาและฝึกอบรม อาคาร๑๑ ชั้น๔ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เอกสาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต   เอกสาร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๑-๑๒A๐๒ ชั้น ๑๒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   เอกสาร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต   เอกสาร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๒๐๘ อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก   เอกสาร
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักหอสมุด ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   เอกสาร
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง B4505 ชั้น ๕ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต   เอกสาร