ภาพการอบรมของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ

การฝึกอบรมเรื่อง "เทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 

ณ ห้อง B4505 ชั้น 5  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

.................................................................................................................. 

IMG 1354 IMG 1355 IMG 1360
IMG 1361 IMG 1362 IMG 1363
IMG 1364 IMG 1369 IMG 1371
IMG 1372 IMG 1375 IMG 1377
IMG 1378 IMG 1379 IMG 1381
IMG 1385 IMG 1386 IMG 1388
IMG 1390 IMG 1392 IMG 1394
IMG 1395 IMG 1396 IMG 1401