รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา
ลิงก์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ลิงก์ฐานข้อมูลออลไน์ของห้องสมุด
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ลิงก์ฐานข้อูุลออนไลน์สำนักหอสมุดกลาง
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้
  มหาวิทยาลัยรังสิต   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุด
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุด
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุด
  มหาวิทยาลัยสยาม   สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักทรัพยากรสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์ศูนย์สนเทศและหอสมุด
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์ศูนย์บรรณสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักบรรณสาร   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักบรรณสาร
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ลิงก์ฐานข้อมุลออนไลน์สำนักวิทยบริการ
  มหาวิทยาลัยคริสเตียน   ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด
  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุด
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุด
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร
 ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่   ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา
  มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
 ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา
  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์ห้องสมุด
  มหาวิทยาลัยนานาชาติแปซิฟิก   ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติแปซิฟิก   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์ห้องสมุด
  มหาวิทยาลัยพายัพ   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุด
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักวิทยบริการ
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักวิทยบริการ
  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์หอสมุดกลาง
  มหาวิทยาลัยเกริก   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก    ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุดกลาง
  มหาวิทยาลัยชินวัตร   สำนักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุดกลาง
  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   ห้องสมุด มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์ห้องสมุด
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุด
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   ห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์สถาบัน
  สถาบันเทคโนโลยี-ไทยญี่ปุ่น   ศูนย์วิทยาบริการสถาบันเทคโนโลยี-ไทยญี่ปุ่น   ลิงก์ฐานข้อมูลออนไลน์ศูนย์วิทยาบริการ