คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชุดที่ ๑๕

วาระสิงหาคม ๒๕๕๘    กรกฎาคม ๒๕๖๐


 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ ห้องสัมมนาและฝึกอบรม อาคาร๑๑ ชั้น๔ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ห้อง ๑๑-๑๒A๐๑ ชั้น ๑๒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบริการฝึกอบรม ชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์