คณะกรรมการ อพส. กลุ่มงานเทคโนโลยี

ชุดที่ ๑๕

วาระ   สิงหาคม ๒๕๕๘    กรกฎาคม ๒๕๖๐

--------------------------------------------------

 

1. นาง สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธาน
2. นางสาว ประภัสสร สาระนาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองประธาน
3. นางสาว เบญญพร มหาพิรุณ วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก อนุกรรมการ 
4. นางสาว รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
มหาวิทยาลัยรังสิต อนุกรรมการ
5. นางสาว ขนิษฐา ภมรพิพิธ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อนุกรรมการ
6. นาย ธนกฤต สุขแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุกรรมการ
7. นาย รัตนสินท์ ทองคำแม้นศรี วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก อนุกรรมการ
8. นาย คมกฤช คงรวย
สถาบันเทคโนโลยี - ไทยญี่ปุ่น อนุกรรมการ
9. นาย อัครเดช ศิริพงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนุกรรมการ
10. นาย เฉลิมพล แสงโชติ มหาวิทยาลัยชินวัตร อนุกรรมการ
11. นาย พูนศักดิ์ ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ
12. นาง พิศมัย นุ่มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุกรรมการ
13. นาย ธนวัฒน์ มิ่งมณี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อนุกรรมการ และเลขานุการ

14. นางสาว ไพลิน จับใจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ และเลขานุการ