ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

 

1.  สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือทางวิชาการให้บริการสารสนเทศ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์
     บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและแบ่งปั่น
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับ มีดังนี้

     1.1  นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับการยกเว้นค่าสมาชิกการเข้าใช้บริการ โดยสามารถแสดงบัตรประจำตัวของสถาบันเพื่อเข้าใช้บริการ
            -  สำนักงานวิทยรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย
            -  ห้องสมุดบัณฑิตวิยาลัย อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     1.2  นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่เข้ารับบริการ
     1.3  นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานที่มีให้บริการในสถานที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่จำกัดจำนวนการ Search
            หรือการ Download

2.  TU-THAIPUL เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 8 สถาบันในการแบ่งปั่นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Resources Sharing) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ EDS
     (EBSCO Discovery Service) ได้แก่

      2.1  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  URL : https://library.tu.ac.th 
      2.2  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต    URL : http://library.rsu.ac.th/home3.html 
      2.3  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  URL : http://department.utcc.ac.th/library 
      2.4  ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  URL :http://www.dpu.ac.th/laic
      2.5  สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิยาลัยกรุงเทพ  URL : http://library.bu.ac.th/index.php/th
      2.6  หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช URL: http://library.nmu.ac.th
      2.7  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม URL: http://library.siam.edu/
      2.8  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม URL: https://www.spu.ac.th/department/library

       โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

        -  มกราคม 2560
        -  กุมภาพันธ์  2560   
        -  มีนาคม  2560 
        -  เมษายน  2560 
        -  พฤษภาคม  2560 
        -  มิถุนายน  2560 
        -  กรกฎาคม 2560
        -  สิงหาคม  2560 
        -  กันยายน 2560 
        -  ตุลาคม 2560 
        -  พฤศจิกายน 2560

3.  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ Ookbee พัฒนาความร่วมมือภาคีด้านการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล เพื่อตอบสนองการใช้งาน
      วารสารออนไลน์ หนังสืออนไลน์ หนังสือเสียง  สามารถเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน การซื้อขาย และ download  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
      ของแต่ละสถาบัน ผ่าน Application Ookbee  ได้ในราคาพิเศษ  (University License)