วัน/เดือน/ปี สถานที่รับเป็นเจ้าภาพ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุม
   ๒๙ มกราคม  ๒๕๖๑    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑    books icon1  รายงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
   ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑    สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑    books icon1  รายงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
   ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑    books icon1  รายงานครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

   books icon1  รายงานครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒    สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  books icon1  เชิญประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒    books icon1  รายงานครั้งที่ ๕/๒๕๖๒