cheap nfl jerseys

cheap nfl jerseys More »

Cheap Jerseys free shipping

Cheap Jerseys free shipping More »

Wholesale Indianapolis Colts Jerseys

Wholesale Indianapolis Colts Jerseys More »

wholesale jerseys

wholesale jerseys More »

cheap nfl jerseys

cheap nfl jerseys More »

 

การประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

ภาพบรรยากาศการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙    วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑-๓๐๘ ชั้น ๓
อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อาคาร ๑)   มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพการประชุมของคณะอนุกรรมการ อพส. ชุดที่ ๑๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ภาพการประชุมของคณะอนุกรรมการ อพส. ชุดที่ ๑๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้อง ๑-๑๐๘ ชั้น ๘ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม A๕๐๙ ชั้น ๕ อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อพส. ชุดที่ ๑๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อพส. ชุดที่ ๑๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันอัคารที่  ๒   มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง ๑๑-๑๒เอ๐ ๑ ชั้น ๑๒เอ  อาคาร ๑๑  มหาวิทยาลัยศรีปทุม