การประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม A๕๐๙ ชั้น ๕ อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SG ๑๐๖ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดย ดร.จีระประภา ละอองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ