การประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม A๕๐๙ ชั้น ๕ อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภาพการประชุมของคณะอนุกรรมการ อพส. ชุดที่ ๑๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ภาพการประชุมของคณะอนุกรรมการ อพส. ชุดที่ ๑๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้อง ๑-๑๐๘ ชั้น ๘ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อพส. ชุดที่ ๑๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ภาพการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อพส. ชุดที่ ๑๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันอัคารที่  ๒   มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง ๑๑-๑๒เอ๐ ๑ ชั้น ๑๒เอ  อาคาร ๑๑  มหาวิทยาลัยศรีปทุม